Take the bird. Take his pillows too.

11149
To Tumblr, Love PixelUnion